असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय
शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Om Asato Maa Sad-Gamaya |
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya |
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Meaning: 
Lead us from the unreal to the real
Lead us from darkness to light
Lead us from death to immortality
Aum peace, peace, peace!

Om Asatoma Sadgamaya